Βραβεία

President’s Volunteer Service Award 2015

Gold Level Awarded to the World Mission Society Church of God in Denver

The President’s Volunteer Service Award is presented to the World Mission Society Church of God in Denver by the Corporation for the National and Community Service in recognition and appreciation for their commitment to strengthen our nation and communities through volunteer service.

Corporation for National and Community Service
Points of Light


Congratulations on receiving the President’s Volunteer Service Award, and thank you for helping to address the most pressing needs in your community and our country.

In my Inaugural Address, I stated that we need a new era of responsibility—a recognition on the part of every American that we have duties to ourselves, our Nation and the world. These are duties that we do not grudgingly accept, but rather seize gladly, firm in the knowledge that there is nothing so satisfying to the spirit than giving our all to a difficult task. Your volunteer service demonstrates the kind of commitment to your community that moves America a step closer to its great promise.

Our Nation faces the most challenging economic crisis in a lifetime. We will only renew America if we all work together. Individuals, the private sector, and government must combine efforts to make real and lasting change so that each person has the opportunity to fulfill his or her potential.

While government can open more opportunities for us to serve our communities, it is up to each of us to seize those opportunities. Thank you for your devotion to service and for doing all you can to shape a better tomorrow for our great Nation.

Barack Obama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Βραβείο Εθελοντικής Υπηρεσίας του Προέδρου των ΗΠΑ το 2014

Το Νοέμβριο του 2014, η Εκκλησία του Θεού έλαβε για δεύτερη φορά το Βραβείο Εθελοντικής Υπηρεσίας του Προέδρου (Χρυσό, Ομαδικό Βραβείο) που εκτέλεσε πάνω από 1.000 ώρες εθελοντικών υπηρεσιών μέσα σε ένα χρόνο, συμπεριλαμβανομένου της παροχής βοήθειας σε καταστροφές, της βοήθειας στους γείτονες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, στα παιδιά και στους ηλικιωμένους.

Copyright ©2021 | Εκκλησία του Θεού Παγκόσμια Ιεραποστολική Κοινωνία | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com